Terapia ruchowa

W terapii uczestniczą dzieci z orzeczeniami oraz dzieci, które okazały skierowania od lekarza zgodnie z potrzebą.

Dzieci mające trudności z wykonywaniem ćwiczeń biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych. Wybór ćwiczeń na lekcję z dziećmi niepełnosprawnymi nie tyle zależy od ich wieku i płci, co od ich indywidualnych możliwości. Dla dzieci lepiej dysponowanych ruchowo wybieramy ćwiczenia bardziej skomplikowane fizycznie, bardziej wymagające, ale też i pozwalające wyrażać emocje. Z zasady rezygnujemy z ćwiczeń, przy których istnieje niebezpieczeństwo urazu.

miriada_6_083
miriada_6_084

ZAŁOŻENIA GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Założenia programu postępowania korekcyjnego w przedszkolu obejmują:

 

 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione- mięśnie brzucha, mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku, wzmacniające mięśnie ściągające łopatki, pośladkowe
 • ćwiczenia rozciągające mm przykurczone- piersiowe, biodrowo-lędźwiowe, prostownika grzbietu
 • ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa w poszczególnych odcinkach
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • ćwiczenia oddechowe- usprawnianie oddychania: nauka oddychania torem brzusznym, nauka pełnego, głębokiego, przedłużonego wydechu, nauka pogłębionego oddychania
 • ćwiczenia elongacyjne i antygrawitacyjne
 • ćwiczenia w pozycjach niskich odciążających kręgosłup
 • ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała- postawa skorygowana: przyswojenie korekcji głowy, cofnięcie barków, zmniejszenie kifozy piersiowej, uwypuklenie klatki piersiowej, kontrola wzrokowa w lustrze
 • ćwiczenia przeciw płaskostopiu
 • gry i zabawy sportowo ruchowe

Cele ogólne:

 • rozbudzenie motywacji dzieci do udziału w ćwiczeniach
 • wdrożenie dzieci do troski o własne zdrowie i zdrowie innych
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych
 • opanowanie przez dzieci umiejętności i ćwiczeń w zabawowych formach zajęć
 • ukształtowanie odpowiedzialności dzieci za siebie i innych
 • umacnianie wiary dzieci we własne siły i samoakceptacji
 • rozwijanie kreatywności ruchowej dzieci
 • uaktywnienie i zainteresowanie środowiska rodzinnego problematyką zdrowia w tym działaniem korekcyjno- kompensacyjnym.

 

Cele szczegółowe:

 • samodzielne podejmowanie przez dzieci zabaw i gier ruchowych oraz działań z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej
 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego
 • wyrobienie u dzieci nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach
 • opanowanie przez dzieci podstawowych ćwiczeń korygujących wadę postawy ciała
 • wzmocnienie wiary dzieci we własną wytrwałość i pozytywne efekty ćwiczeń
 • poznanie i akceptacja własnej sylwetki przez dzieci
 • wdrożenie do czynnego uczestnictwa współpracy dzieci w zespole
 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzieci i rodziców z zakresu higieny życia codziennego
 • zapoznanie rodziców ze stanem zdrowia dziecka i różnymi formami pomocy

 

Metody i techniki pracy:

 • ćwiczenia korekcyjne
 • ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne
 • kinezjologia edukacyjna wg E. Dennisona
 • metoda Integracji Sensorycznej
 • ćwiczenia bierne
 • gry i zabawy ruchowe

 

Forma pracy:

 • grupowa
 • indywidualna
miriada_6_084
199548178_4443994265635537_2142880207498365247_n