KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne „MIRIADA”


 

KONCEPCJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Misją Naszego Przedszkola jest wychowywanie dzieci
w duchu tolerancji
i zrozumienia
dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem Naszego Przedszkola jest wychowywanie
i kształcenie poprzez rozwijanie w Naszych Wychowankach
m.in. takich wartości jak:

 

tolerancja,
szacunek do innych
i wyrozumiałość
.

 

Systematyczna edukacja Naszych Podopiecznych uświadomi im,
że osoby niepełnosprawne odgrywają ważną role w społeczeństwie,
że są wśród nasi oczekują od nas zrozumienia a nie tylko pomocy.

Dzieci niepełnosprawne uczą się natomiast jak żyć w społeczeństwie
wspólnie z pełnosprawnymi osobami.

 

Wizją Naszej Placówki jest nowoczesne przedszkole integracyjne
na miarę Europy,
w którym pracuje wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogiczna:
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi,

terapeuci ruchu, psycholodzy
i inni zatrudniani w zależności od potrzeb.

 

Organizacja pracy w Naszym Przedszkolu
uzależniona jest od potrzeb dzieci:
zdrowych i niepełnosprawnych.

 

Wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczają do oddziałów integracyjnych, w których opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny. Specjalistyczną opieką objęte są również dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach
z rewalidacji grupowej i indywidualnej w specjalistycznych,
dobrze wyposażonych gabinetach.

Na potrzeby dzieci niepełnosprawnych nauczyciel wspomagający
modyfikuje program wychowania przedszkolnego,
tak by uwzględniał możliwości rozwojowe dzieci.
Po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji na potrzeby dzieci
opracowywane są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.
Ponadto nasza praca innowacyjna nie ogranicza się
tylko do oddziaływań w stosunku do dzieci,
ale dotyczy również ich rodzin i najbliższego otoczenia.

 

Dzieci zdrowe mają zagwarantowaną realizację
obowiązującej podstawy programowej na bardzo wysokim poziomie.
Kończąc przedszkole są bardzo dobrze przygotowane,
pod względem dydaktycznym, społecznym i emocjonalnym,
do podjęcia nauki w szkole.

 


 

SYSTEM WARTOŚCI

PRZYJĘTY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Tolerancja– to zaufanie, lojalność i obiektywne traktowanie.
To akceptacja odmienności i choroby.
To także szacunek do drugiej osoby i ciągłe uczenie się jak żyć
i budować w sobie i innych poczucie wartości.

Miłość – rozumiemy jako głębokie, trwale, intensywne i nieustające uczucie.
Miłość to także bezwarunkowa akceptacja drugiego człowieka,
widzenie w drugiej osobie tego , co dla innych jest „ukryte”.

Prawda według nas to umiejętność wyrażania własnych opinii i sądów.
Informowanie o sukcesach dziecka, jak też i jego niepowodzeniach,
to przygotowanie naszych wychowanków do uczciwego
i zgodnego z ogólnie przyjętymi moralnymi zasadami życia.
To dostrzeganie dobra w każdym człowieku.

 

 


 

MOTTO NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 

Albert Schweitzer:

,,Żaden promień słońca nie ginie,

lecz zieleń, którą on budzi

potrzebuje czasu, aby wzrosnąć”.

 

Cytując słowa znanego francusko – niemieckiego filozofa,
muzykologa i lekarza pragniemy,
aby nasi wychowankowie stawali się coraz lepsi,
mądrzejsi i życzliwi wobec otaczających ich ludzi i świata.

 

 


 

MODEL NASZEGO WYCHOWANKA:
 

 • Wykazuje się samodzielnością i umiejętnością współdziałania z innymi.
 • Jest odporny na trudności i niepowodzenia,
  gotowy do podejmowania obowiązków i zadań w szkole.
 • Jest tolerancyjny i opiekuńczy.
 • Zna i przestrzega zasady warunkujące bezpieczeństwo.
 • Potrafi zachować się w sytuacjach zagrażających własnemu zdrowiu.
 • Świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego.
 • Jest wrażliwy na piękno otaczającego nas świata, 
  aktywnie uczestniczy w jego tworzeniu.
 • Posiada wiele różnorodnych zainteresowań i chętnie je rozwija.
 • Jest zainteresowany światem przyrody i pozytywnie do niej nastawiony.
 • Potrafi myśleć, mówić, słuchać i rozumieć.
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.