KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci w przedszkolu „Miriada”

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych wychowanków i oczekiwaniom ich rodziców oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487) został powołany w naszej placówce Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów (logopeda, fizykoterapeuta, psycholog kliniczny i dziecięcy, pedagodzy specjalni)

 

Zespół ten prowadzi zajęcia z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, z uwagi na ich potrzeby rozwojowe i możliwości psychofizyczne oraz z dziećmi:

  • posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • posiadającymi orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • posiadającymi opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej oraz z dzieckiem, które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

Aby sprostać tym zadaniom placówka została bogato wyposażona w:

  • gabinety terapeutyczne (pedagoga specjalnego, logopedy, psychologa)
  • gabinet doświadczania świata
  • salę integracji sensorycznej
  • salę gimnastyczną z pełnym wyposażeniem
  • przestronne i funkcjonalne sale zajęć
  • duży ogród z urządzeniami terenowymi dla dzieci.

 

Ponadto Zespół współpracuje z rodzinami naszych wychowanków, określa działania wspierające rodziców, współpracuje z poradniami specjalistycznymi w tym z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, pracy wielu specjalistów, ciepłej i serdecznej atmosferze nasze dzieci mają zaspokojone indywidualne potrzeby rozwojowe oraz osiągają dojrzałość szkolną.