CERTYFIKAT PRZEDSZKOLE ROKU 2019

Odpowiadamy na pytania Rodziców

28 października 2015

Co to jest Integracja?

Integracja to proces mający na celu stworzenie warunków, w których dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne będą mogły wspólnie żyć, uczyć się, współpracować. Proces ten nie opiera się jedynie na umieszczeniu dzieci w jednej społeczności np.

w grupie przedszkolnej, ale przede wszystkim na nawiązywaniu wzajemnych relacji między dziećmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.

Aleksander Hulek, prekursor integracji w Polsce mówi, że: „ celem integracji jest, bowiem umożliwienie poszkodowanym na zdrowiu osobom prowadzenie normalnego życia i możliwie na tych samych zasadach, jak innym członkom określonych grup społecznych. Integracja zakłada udostępnianie młodzieży upośledzonej na zdrowiu korzystania ze wszystkich stopni szkolnictwa, zdobyczy kulturowych i form czynnego wypoczynku, z których korzysta młodzież zdrowa (A. Hulek „Pedagogika rewalidacyjna” 1997, s.493).

Dlaczego warto, aby dziecko niepełnosprawne uczęszczało do przedszkola integracyjnego?

Dzieci niepełnosprawne poprzez czynne uczestnictwo w życiu przedszkola ( wspólne zabawy, zajęcia, uroczystości przedszkolne, teatrzyki i wycieczki) są bardziej samodzielne, komunikatywne, wykazują większą sprawność fizyczną i intelektualną, a także mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku i co najważniejsze nie są izolowane.

Dzieci niepełnosprawne przebywające codziennie ze zdrowymi rówieśnikami naśladują ich zachowanie, mają prawidłowe wzorce do naśladowania i kształtowania umiejętności we wszystkich zakresach swojej aktywności. Dlatego tak ważne jest, by dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych miały jak najczęstszy kontakt z dziećmi zdrowymi.

Jakie korzyści odnoszą dzieci zdrowe poprzez przebywanie z rówieśnikami w oddziale integracyjnym?

Dzieci poprzez kontakty z osobami niepełnosprawnymi uczą się:

 • tolerancji i szacunku
 • wrażliwości
 • otwartości na innych
 • wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności
 • świadomości tego, iż nie wszyscy są jednakowi
 • w sposób naturalny i spontaniczny udzielania pomocy słabszym

Jak długo dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych może przebywać w przedszkolu?

Na mocy Ustawy o Systemie Oświaty z 1991 roku oraz licznych, stale aktualizowanych rozporządzeń, dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami mają dostosowany czas pobytu w placówce oświatowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

Z najnowszych badań naukowych wynika, iż czas ten ogranicza się do 4-5 godzin dziennie. W indywidualnych przypadkach może zostać wydłużony. Należy jednak być bardzo ostrożnym w wydłużaniu czasu pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu.

Czas 5 godzin jest z pewnością optymalny. Pamiętajmy: najważniejsze jest dobro dziecka i jego możliwości.

Ważne jest również, aby rodzice kontynuowali i utrwalali rewalidację prowadzoną przez specjalistów w środowisku rodzinnym dziecka.

Jakie zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oferuje nasza placówka?

 • Zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym.
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z rehabilitantem ruchowym
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z terapeutą behawioralnym
 • Zajęcia z terapeutą SI oraz z elementami terapii SI
 • Arteterapia
 • Dogoterapia
 • Rytmika
 • Pedagogika zabawy
 • Poranny krąg
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Knill’ów
 • Metoda Dennisona i inne

Ponadto dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w zajęciach dodatkowych oferowanych przez przedszkole: język angielski, judo, zajęcia taneczne, szachy.

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,