CERTYFIKATY PRZEDSZKOLE ROKU 2015 2016 2017

Konkurs Fotograficzny „Zimowe Igraszki”

23 stycznia 2013

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZIMOWE IGRASZKI”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada.

2. Celem konkursu jest promowanie aktywnego zimowego wypoczynku – zabawy na śniegu.

3. Temat konkursu: ”Zimowe Igraszki”.

4. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszych placówek.

5. Prace powinny zostać wykonane tej zimy.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie elektronicznej.

Zasady konkursu

1. Do konkursu można zgłosić prace, na których znajduje się dziecko uczestnika.

2. Prace powinny być podpisane następująco:

nazwa przedszkola (Zabrze / Bytom Centrum / Bytom Stroszek)

imię i nazwisko uczestnika

imię i nazwisko dziecka na zdjęciu

tytuły zdjęć (nazwa pliku-tytuł)

3. Minimalny rozmiar prac to 1000 pikseli na dłuższym boku i format JPG.

4. Prace wraz z opisem, wymienionym w pkt.2, należy wysłać mailem, pod adres biuro@miriada.edu.pl.

Przebieg konkursu

1. Każda przyjęta do konkursu praca zostanie opublikowana na Facebook’u pod adresem:

http://www.facebook.com/pages/Przedszkole-Miriada/484678568233813

2. Z chwilą pojawienia się pracy na Facebook’u publiczność będzie oddawać głosy poprzez naciśniecie przycisku „Lubię to!”. Praca, która otrzyma największą liczbę głosów otrzyma nagrodę publiczności.

3. Spośród wszystkich prac JURY wyłoni I, II i III miejsce.

Ocena prac

1. W ocenie prac pod uwagę będą brane głównie: radosny przekaz, wartości artystyczne, estetyka.

2. Z uwagi na fakt, że większość uczestników dysponuje amatorskim sprzętem, strona techniczna będzie miała znaczenie

drugorzędne.

3. Prace oceniać będzie JURY powołane przez Organizatora.

Terminy

1. Wszystkie prace można nadsyłać do 31.03.2012. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 8.04.2013.

Nagrody

Dla laureatów przewidujemy dyplomy, a dla ich dzieci nagrody-niespodzianki.

Deklaracje

1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia:

– jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają

zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby

trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133

pozycja 883)

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie

dla celów promocji Konkursu.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe,

naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w

uczucia religijne. Decyzja o takim odrzuceniu jest niepodważalna i ostateczna.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie

Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia

zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr

4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , , ,