KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Konkurs fotograficzny „Szalone wakacje 2017”

13 sierpnia 2017

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Przedszkole „Miriada”.
 2. 2. Celem konkursu jest promocja ruchu na świeżym powietrzu, wyzwalającego pozytywną
      energię. Stawiamy na szalone, pełne radości zdjęcia.
 3. 3. Temat konkursu: ”Szalone wakacje 2017”.
 4. 4. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
 5. 5. Prace powinny pochodzić z ostatnich wakacji.
 6. 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

II. Zasady konkursu

 1. 1. Do konkursu można zgłosić prace (maks. 2), na których znajduje się dziecko uczestnika.
 2. 2. Prace powinny być podpisane następująco:
 3.    – lokalizacja przedszkola (Zabrze/ Bytom Centrum/ Bytom Stroszek)
     – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna
     – imię i nazwisko dziecka
     – tytuły zdjęć (nazwa pliku-tytuł)
 4. 3. Minimalny rozmiar prac to 1000 pikseli na dłuższym boku.
 5. 4. Prace wraz z opisem, znajdującym się w pkt. 2, należy wysłać mailem,
      pod adres: przedszkole_miriada@wp.pl
 6. 5. Wszystkie prace publikowane będą na Facebook’u na stronie pod adresem:
      https://www.facebook.com/Przedszkole.Miriada

III. Nagroda Jury

 1. 1. Spośród wszystkich prac JURY powołane przez Organizatora
      wyłoni I, II, III miejsce w każdej placówce Przedszkola.
 2. 2. W ocenie prac pod uwagę będą brane: radosny, szalony, ekspresyjny przekaz,
      wartości artystyczne i ogólna estetyka.

IV. Terminy

 1. 1. Wszystkie prace można nadsyłać do 30.09.2017.
      Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. 2. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród JURY nastąpi 15.10.2017.

V. Nagrody

   Dla każdego uczestnika dyplom- podziękowanie i drobny upominek,
   dla laureatów dyplom i nagrody.

 

VI. Deklaracje

   Nadesłanie prac do konkursu stanowi jednocześnie deklarację,
   że osoba nadsyłająca zdjęcia:

 •  jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione      i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie
       oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie
       mogłyby kierować przeciwko Organizatorom Konkursu
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie      Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w celu realizacji konkursu
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu
       nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii i tekstów o treści
      powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo
      polskie, zawierających treści nieetyczne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia
      religijne. Decyzja o takim odrzuceniu jest niepodważalna i ostateczna.
 2. 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
      prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć,
      lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń
      losowych w tym siły wyższej.
 3. 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
      wzajemnych
  (Dz. U. z 2004 roku nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 4. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
      i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,