KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Kolory jesieni – konkurs fotograficzny

27 września 2015

Galeria prac Uczestników konkursu fotograficznego „Kolory jesieni”.

no images were found

Zapraszamy do udziału w konkursie. Prace można nadsyłać do 30 października 2015 r.

 

 

REGULAMIN

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Przedszkole Miriada.

2. Celem konkursu jest promocja rodzinnych spacerów, obserwacja przyrody i uwiecznianie dzieci na zdjęciach zawierających kolorowe, jesienne motywy.

3. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszych placówek.

4. Prace powinny pochodzić z tegorocznej jesieni.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie elektronicznej.

 

Zasady konkursu

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice wyłącznie kolorowej, na których znajduje się dziecko Uczestnika.

2. Prace mogą być poddane podstawowej edycji cyfrowej w celu uzyskania prawidłowej kompozycji, ekspozycji i barw.

3. Nie dopuszczamy fotomontaży i kolaży.

4. Prace powinny być podpisane następująco:

  • nazwa przedszkola (Zabrze / Bytom Centrum / Bytom Stroszek)
  • imię i nazwisko uczestnika
  • imię i nazwisko dziecka na zdjęciu
  • tytuły zdjęć (nazwa pliku – tytuł)

5. Minimalny rozmiar prac to 1200 pikseli na dłuższym boku i format JPG.

6. Prace wraz z opisem, wymienionym należy wysłać mailem pod adres biuro@miriada.edu.pl.

 

Przebieg konkursu

1. Każda przyjęta do konkursu praca zostanie opublikowana na Facebook’u pod adresem:

https://www.facebook.com/Przedszkole.Miriada

2. Spośród wszystkich prac JURY wyłoni I, II i III miejsce.

 

Ocena prac

1. W ocenie prac pod uwagę będą brane głównie: gra kolorów, pozytywny przekaz, wartości artystyczne, estetyka.

2. Z uwagi na fakt, że większość Uczestników dysponuje amatorskim sprzętem, strona techniczna będzie miała znaczenie drugorzędne, jednak również będzie brana pod uwagę.

3. Prace oceniać będzie JURY powołane przez Organizatora.

 

Terminy

1. Wszystkie prace można nadsyłać do 30.10.2015. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

2. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 9.11.2015.

 

Nagrody

1. Dla laureatów przewidujemy dyplomy, a dla ich dzieci nagrody-niespodzianki.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

 

Deklaracje

1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia:

  • jest autorem załączonych zdjęć.
  • nie narusza praw do wizerunku, związanych z publikacją zdjęć osób sportretowanych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści nieetyczne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o takim odrzuceniu jest niepodważalna i ostateczna.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,