KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Integracja

    Już od 1999 r nasze przedszkole jest placówką z oddziałami integracyjnymi, gdzie dzieci niepełnosprawne z różnymi zaburzeniami funkcjonują wraz z dziećmi zdrowymi i uczestniczą we wszystkich elementach życia przedszkolnego.

Miejsce znajdują u nas dzieci:

 • z autyzmem,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • niesłyszące,
 • niedowidzące,
 • przewlekle chore,
 • z zespołęm Down’a
 • z inną chorobą.

Wśród kadry pedagogicznej zatrudnionej w naszym przedszkolu do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdują się specjaliści:

 • pedagodzy specjalni: oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog,
 •  logopeda, neurologopeda,
 •  psycholog
 •  terapeuta ruchu.

Pozwala to na kompleksową i regularną terapię dziecka niepełnosprawnego.

    Dzieci niepełnosprawne podczas zajęć indywidualnych i grupowych realizują indywidualne programy edukacyjne, tworzone przez naszych specjalistów, na podstawie wnikliwej obserwacji dziecka. Organizujemy również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie takich zajęć.

    Dzieci niepełnosprawne biorą udział w zajęciach wspólnie z dziećmi zdrowymi, uczestniczą w zajęciach z arteterapii prowadzonej przez wykwalifikowanego plastyka oraz zajęciach muzyczno – rytmicznych. Uczestniczą także w pozostałych elementach życia przedszkolnego takich jak: uroczystości, wycieczki, przedstawienia.

Stosujemy następujące metody pracy:

 •  metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborn
 •  metodę Knill’ów
 • metodę Dennisson’a
 •  metodę Frostig- Horn
 • metodę Kephart’a
 • metodę Kinezjologii Edukacyjnej
 • metodę Dobrego Startu
 • pedagogikę zabawy wg Klanzy i wiele innych,
 • metodę behawioralną.