KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

5-6 latki

 

 

W naszym przedszkolu dzieci mogą czytać, pisać i liczyć

W ostatnich latach wiele się zmieniło w wychowaniu przedszkolnym. Kierunek pracy określony przez obowiązującą podstawę programową jest realizowany w naszej placówce. Dzieci objęte rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym (5-6 latki) mają zapewnione:

 

1.  Wspomaganie rozwoju umysłowego w celu osiągnięcia pełnej dojrzałość do nauki w szkole poprzez:

    • prowadzenie analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
    • opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, które tego potrzebuje.

2. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez przygotowanie do opanowania czytania w połączeniu z nauką pisania w oparciu o programy autorskie rozszerzające to co jest w obowiązującej podstawie programowej.

3.  Wspieranie rozwoju czynności intelektualnych poprzez rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, umiejętności klasyfikacji oraz wnioskowania o wprowadzanych i obserwowanych zmianach.

4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej realizowanej poprzez muzykę i śpiew, pląsy i taniec, udział w małych formach teatralnych oraz wypowiadanie się w różnych formach plastycznych. Zapoznanie z wartościami estetycznymi malarstwa, rzeźby i architektury.

5.  Kształtowanie preferencji i doznawania przyjemności przebywania w pięknym otoczeniu.

6. Budowanie w umysłach dzieci systemu wartości zwłaszcza w zakresie rozróżniania dobra od zła i preferowania dobra.

 

Dzieci 6 letnie, które drugi raz objęto rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym nie powtarzają materiału z poprzedniego roku szkolnego. Nauczyciel wybiera program pracy, który zapewnia doskonalenie i rozwój umiejętności dzieci będących pod jego opieką.

 

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadziliśmy badanie losów naszych absolwentów. Analiza zebranych danych wskazuje, że dzieci z naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.