Język angielski Plastyka w Miriadzie Ruch i zdrowie Zabawy integracyjne Integracja sensoryczna

Zapisy do Przedszkola

Zapisy do Przedszkola na rok 2014/2015

Minigaleria

dzien-maskotki_15 festyn-rodzinny_037 Mikolaj_Bytom_Centrum_46.jpg policjant_005.jpg swieto-dyni-stroszek_023.jpg wycieczka_do_muzeum_bytom_stroszek106.jpg

O nas

miriada-logo

Przedszkole Niepubliczne Miriada


KONCEPCJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Misją naszego przedszkola jest wychowywanie dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla osób chorych i niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest wychowywanie i kształcenie poprzez rozwijanie w naszych wychowankach m.in. Takich wartości jak: tolerancja, szacunek do innych i wyrozumiałość. Systematyczna edukacja naszych podopiecznych uświadomi im, że osoby niepełnosprawne odgrywają ważną role w społeczeństwie, że są wśród nasi oczekują od nas zrozumienia a nie tylko pomocy. Dzieci niepełnosprawne uczą się natomiast jak żyć w społeczeństwie wspólnie z pełnosprawnymi osobami.

Wizją naszej placówki jest nowoczesne przedszkole integracyjne na miarę Europy, w którym pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego,pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci ruchu, psycholodzy i inni zatrudniani w zależności od potrzeb. Organizacja pracy w naszym przedszkolu uzależniona jest od potrzeb dzieci; zdrowych i niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do oddziałów integracyjnych, w których opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciel wychowania przedszkolnego i pedagog specjalny. Specjalistyczną opieką objęte są również dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w zajęciach z rewalidacji grupowej i indywidualnej w specjalistycznych, dobrze wyposażonych gabinetach. Na potrzeby dzieci niepełnosprawnych nauczyciel wspomagający modyfikuje program wychowania przedszkolnego, tak by uwzględniał możliwości rozwojowe dzieci. Po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji na potrzeby dzieci opracowywane są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Ponadto nasza praca innowacyjna nie ogranicza się tylko do oddziaływań w stosunku do dzieci , ale dotyczy również ich rodzin i najbliższego otoczenia.

Dzieci zdrowe mają zagwarantowaną realizację obowiązującej podstawy programowej na bardzo wysokim poziomie. Kończąc przedszkole są bardzo dobrze przygotowane, pod względem dydaktycznym, społecznym i emocjonalnym, do podjęcia nauki w szkole.

 

SYSTEM WARTOŚCI PRZYJĘTY W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Tolerancja – to zaufanie, lojalność i obiektywne traktowanie. To akceptacja odmienności i choroby. To także szacunek do drugiej osoby i ciągłe uczenie się jak żyć i budować w sobie i innych poczucie wartości.

Miłość – rozumiemy jako głębokie, trwale, intensywne i nieustające uczucie. Miłość to także bezwarunkowa akceptacja drugiego człowieka, widzenie w drugiej osobie tego , co dla innych jest „ukryte”.

Prawda według nas to umiejętność wyrażania własnych opinii i sądów. Informowanie o sukcesach dziecka, jak też i jego niepowodzeniach, to przygotowanie naszych wychowanków do uczciwego i zgodnego z ogólnie przyjętymi moralnymi zasadami życia. To dostrzeganie dobra w każdym człowieku.